Oficiální portal Českého svazu taekwondo

Stanovy

§ 1
Základní ustanovení

 1. „Český svaz taekwondo, z.s.“ (dále jen ČSTKD) je spolkem podle zákona 89/2012 Sb., majetkově a organizačně samostatných a nezávislých sportovních spolků a právnických osob se sídly na území České republiky, jejichž základním nebo hlavním předmětem činnosti je provozování taekwondo nebo obdobné sportovní činnosti.
 1. Český svaz taekwondo, z.s. může užívat zkratku „Český svaz taekwondo“ nebo „ČSTKD“.
 1. V mezinárodním styku se může používat jako název pro ČSTKD anglický název dle světové federace: „World Taekwondo Czech Republic“
 1. ČSTKD má postavení samostatné právnické osoby - spolku (podle zákona 89/2012 Sb.) a vyvíjí činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.
 1. Sídlem ČSTKD je Zátopkova 100/2, Praha 6 PSČ 16900.
 1. Činnost ČSTKD se vztahuje na území České republiky.

 

§ 2

 

 1. Předmětem činnosti ČSTKD je organizování, výuka, rozvoj a propagace taekwondo jako bojového umění, sportovního odvětví a sebeobrany, s důrazem na výchovu členské základny v duchu etiky taekwondo. Předmětem ČSTKD je též vykonávání veškeré činnosti, která rozvíjí sportovní či odbornou kvalifikaci nejen samotných sportovců, ale i trenérů, rozhodčích a dalších činovníků ČSTKD.
 1. Cílem činnosti ČSTKD je zejména:
  • chránit zájmy ČSTKD
  • sdružovat spolky a právnické osoby (dle § 1 odst. 1 těchto stanov),
  • začlenit ČSTKD do mezinárodních struktur pro taekwondo a další sportovní odvětví,
  • pořádat a zajišťovat oficiální soutěže ČSTKD,
  • provádět, evidovat a uznávat zkoušky na stupně technické vyspělosti,
  • školit, udělovat licence a evidovat trenéry, zkušební komisaře a rozhodčí
  • na území České republiky plnit funkci sdružovací, informační, koncepční, koordinační, metodickou, vzdělávací, legislativně právní a reprezentační zejména pro taekwondo,
  • vlastní hospodářskou činností vytvářet finanční prostředky pro ČSTKD,
  • vytvářet optimální podmínky pro sportovní činnost,
  • popularizovat svoji činnost ve sdělovacích prostředcích,
  • zřizovat odborné sekce, komise a kolegia podle potřeb a zájmu ČSTKD,
  • podílet se na tvorbě, realizaci a kontrole sportovní politiky státu.

 

§ 3
Členství v ČSTKD

 

 1. Evidované členství jednotlivců v ČSTKD
  1. Evidovaným členem ČSTKD se může stát každý občan ČR, cizí státní příslušník nebo osoba s platným povolením k pobytu na území ČR. Členství u nezletilé osoby je podmíněno souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.
  2. Evidované členství jednotlivců nabývá platnosti při splnění následujících podmínek:

ba)         podáním písemné přihlášky VV ČSTKD
bb)         každý člen musí být držitelem platného průkazu ČSTKD. Každý člen musí být evidován v databázi a mít uhrazené členské příspěvky dle platné směrnice.

 1.  
  1.  
  2.  
  3. Dokladem o evidovaném členství jednotlivce je platný průkaz taekwondo ČSTKD (dle §3, odstavce 1., písmena bb).
  4. Bližší podrobnosti související s přihlášením, evidencí a sběrem informací apod. stanovuje výkonný výbor ČSTKD.
 1. Členství spolků
 1. Členem ČSTKD se může stát každý spolek, který je ustanoven jako spolek podle zákona Č. 89/2012 Sb. v platném znění a který souhlasí se stanovami ČSTKD.
 2. Členství spolku vzniká podáním písemné přihlášky VV ČSTKD, který na základě této přihlášky rozhodne nebo rozhodnutí předá k projednání VH ČSTKD.
 1. Každý sdružený spolek při přijetí za člena obdrží písemné potvrzení o členství. Bližší podrobnosti související s přihlášením, evidencí, sběrem informací apod. stanovuje výkonný výbor ČSTKD.
 1. Členství právnických osob
   
  1. Členem ČSTKD se může stát právnická osoba, která sice není ustanovená podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, ale která souhlasí s platnými stanovami ČSTKD a řádně uzavře smlouvu o spolupráci s ČSTKD.
  2. Členství vzniká na základě splnění následujících podmínek:

ba)         písemné přihlášky autorizované statutárním zástupcem žadatele,
bb)         smlouvy mezi žadatelem a ČSTKD vymezující bližší podmínky spolupráce, dnem schválení výkonným výborem ČSTKD. Členství pak musí být potvrzeno nejbližší valnou hromadou ČSTKD.
bc)          bližší podrobnosti související s přihlášením, evidencí a sběrem informací stanovuje výkonný výbor ČSTKD.

 

§ 4
Zánik a pozastavení členství

 

1. Evidované členství jednotlivců zaniká:

  1. vystoupením
  2. úmrtím člena
  3. vyloučením valnou hromadou ČSTKD.

2.Členství spolku v ČSTKD zaniká:

 1. zánikem spolku,
 2. vystoupením z členství v ČSTKD,
 3. vyloučením valnou hromadou ČSTKD

3. Členství právnické osoby zaniká:

a. zánikem právnické osoby,
b. dohodou s právnickou osobou o ukončení členství nebo na základě ukončení platné smlouvy mezi subjektem a ČSTKD,
c. vyloučením valnou hromadou ČSTKD.

4. Členovi může být z důvodů porušení stanov ČSTKD, usnesení valné hromady ČSTKD, předpisu nebo směrnice pozastaveno na návrh disciplinární komise výkonným výborem jeho členství, a to až do konání nejbližší valné hromady ČSTKD. Ta potom musí rozhodnout buď o platném členství, nebo vyloučení, nebo eventuálně může pozastavit členství na určitý čas.

 

§ 5
Práva a povinnosti členů ČSTKD

 

 1. Všichni členové ČSTKD mají stejná práva a povinnosti, pokud stanovy neurčují jinak.
 1. Členové ČSTKD mají zejména tato práva:
  1. zúčastnit se jednání a rozhodování valné hromady prostřednictvím svých delegátů, které jmenuje jako řádné delegáty s hlasem rozhodujícím v souladu se stanoveným klíčem pro svolání VH. Tento klíč je stanoven
    1.  - za svých 20 řádně registrovaných členů, kteří jsou řádně zaevidováni v databázi ČSTKD, jeden delegát s hlasem rozhodujícím.
    2. – a za každých svých dalších 50 řádně registrovaných členů, kteří jsou řádně zaevidováni v databázi ČSTKD, jeden delegát s hlasem rozhodujícím. ČSTKD obhospodařuje databází sdružených spolků a jejich členů.
  2. být voleni do orgánů ČSTKD, jestliže dovršili 18. let věku,
  3. překládat orgánům ČSTKD svoje podněty, připomínky, návrhy, otázky, kritiku a stížnosti a být o jejich projednání ve lhůtě 30 dnů po nejbližším zasedání příslušného orgánu písemně informováni,
  4. používat služeb a informací poskytovaných ČSTKD v rámci odborné pomoci svým členům,
  5. požadovat od orgánů ČSTKD dodržování stanov a valnou hromadou přijatých usnesení, jakož i všech dalších předpisů, pokynů a směrnic ČSTKD
  6. být seznámeni se stanovami ČSTKD a být informování o usneseních valné hromady ČSTKD a o všech pokynech, předpisech a směrnicích schválených orgány ČSTKD,
  7. využívat majetek ČSTKD v souladu s příslušnými předpisy odsouhlasenými Výkonným výborem ČSTKD,
  8. zúčastňovat se sportovních a společenských akcí pořádaných ČSTKD v souladu s jejich podmínkami konáni (propozice a jiné).
 1. Členové ČSTKD jsou zejména povinni: 
 1. dodržovat stanovy ČSTKD a dodržovat usnesení valné hromady ČSTKD,
 2. hájit a prosazovat zájmy ČSTKD,
 3. dodržovat pokyny, předpisy a směrnice orgánů ČSTKD,
 4. řádně platit finanční příspěvky stanovené valnou hromadou a VV ČSTKD,
 5. poskytovat pro činnost ČSTKD nezbytné údaje a informace a plnit úkoly stanovené orgány ČSTKD.
 1. Konkrétní osoby, které byly zvoleny do orgánů ČSTKD musejí vykonávat své funkce osobně, není možné, aby byly zastupovány.
 1. ČSTKD pro své členy zřizuje oficiální internetové stránky, které jsou veřejně přístupné a na těchto stránkách je povinen zveřejňovat oficiální údaje, které jsou závazné pro všechny členy ČSTKD. Informace zveřejněné na těchto stránkách po dobu minimálně 10 dnů se považují jako za informace doručené členů ČSTKD.

 

§ 6
Orgány ČSTKD

 

 1. Orgány ČSTKD jsou:
   
  1. valná hromada ČSTKD
  2. prezident ČSTKD
  3. výkonný výbor ČSTKD
  4. kontrolní komise ČSTKD
  5. disciplinární komise ČSTKD.
 1. K plnění svých úkolů mohou orgány ČSTKD zřizoval stálé i dočasné pomocné orgány (rady a odborné komise).

 

§ 7
Valná hromada ČSTKD

 

 1. Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem ČSTKD. Projednává a rozhoduje záležitosti uvedené ve stanovách, popřípadě další záležitosti, které si k projednávání či rozhodování sama vyhradí.
 1. Valná hromada zejména:
  1. projednává hlavní směry rozvoje ČSTKD (patří do výlučné pravomoci VH),
  2. schvaluje stanovy a přijímá usnesení (patří do výlučné pravomoci VH),
  3. volí a odvolává prezidenta ČSTKD (patří do výlučné pravomoci VH),
  4. volí a odvolává členy výkonného výboru ČSTKD (patří do výlučné pravomoci VH),
  5. volí členy kontrolní komise ČSTKD (patří do výlučné pravomoci VH),
  6. volí členy disciplinární komise ČSTKD (patří do výlučné pravomoci VH),
  7. projednává zprávy o činnosti a hospodařeni ČSTKD a přijímá potřebná rozhodnutí,
  8. schvaluje výsledek hospodaření za uplynulé období,
  9. rozhoduje s konečnou platností o vyloučení člena nebo pozastavení členství (patří do výlučné pravomoci VH).
 1. Valná hromada může před uplynutím funkčního období odvolat jakýkoliv orgán ČSTKD nebo jakéhokoliv funkcionáře ČSTKD.
 2. Valnou hromadu tvoří delegáti spolků, kteří jsou delegováni na VH s hlasem rozhodujícím dle schváleného klíče těchto stanov § 5, odstavec 1. bod a. a právnické osoby, které jsou členy ČSTKD se mohou zúčastnit VH a to vždy jeden delegát s hlasem rozhodujícím za každou právnickou osobu. Delegát s hlasem rozhodujícím je úřadující volený prezident ČSTKD.
 3. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Nedostaví-li se do 15 minut po jejím plánovaném zahájení výše uvedený počet delegátů, je valná hromada ČSTKD usnášení schopná s počtem přítomných delegátů.
 4. Valná hromada přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření nadpoloviční většinou přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, pokud stanovy neurčují jinak.
 5. Jednání valné hromady se mohou účastnit i členové všech orgánů ČSTKD, ovšem bez rozhodujícího hlasu, pokud nejsou vysláni za spolek nebo právnickou osobu sdruženou v ČSTKD dle § 7 odstavce 4 těchto stanov.
 6. Valná hromada rozhoduje i o účasti jiných osob na jejím jednání.
 7. Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem, který si sama schválí.
 8. Valné hromady jsou:
  1. řádná volební, kterou svolává prezident ČSTKD 1krát za čtyři kalendářní roky,
  2. řádná, kterou svolává prezident ČSTKD minimálně 1krát za dva kalendářní roky,
  3. mimořádné, kterou svolává prezident ČSTKD nebo výkonný výbor ČSTKD v případě potřeby, nebo na základě písemné žádosti kontrolní komise ČSTKD, nebo písemné žádosti 1/3 z celkového počtu spolků a právnických osob ČSTKD. Valná hromada musí být svolána nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti.
 9. Svolání valné hromady ČSTKD a program jednání vyhlašuje prezident ČSTKD nejméně 6 týdnů před valnou hromadou. Pozvánka na valnou hromadu s uvedením místa a času jejího konání a s navrženým programem musí být odeslána členům ČSTKD nebo zveřejněna na webových stránkách ČSTKD nejpozději 30 dnů před jejím konáním.

 

§ 8
Prezident ČSTKD

 

 1. Prezident ČSTKD je statutárním zástupcem a představitelem ČSTKD vůči státním orgánům, sportovním sdružením a jiným třetím subjektům. Řídí a organizuje běžnou činnost ČSTKD a plní funkce vedoucího organizace podle obecně závazných právních předpisů.
 1. Prezidenta zastupuje v jeho nepřítomnosti viceprezident nebo jiný prezidentem pověřený člen výkonného výboru ČSTKD.
 1. Prezident odpovídá za svoji činnost valné hromadě a je zodpovědný předsedovi kontrolní komise ČSTKD.
 1. Funkční období prezidenta je čtyřleté a může být do této funkce zvolen opětovné.
 1. Činnost prezidenta tvoří plnění úkolů uložených stanovami a valnou hromadou, zejména pak:
  1. organizace a řízení ČSTKD v souladu s předmětem, cílem a posláním ČSTKD podle stanov ČSTKD,
  2. řídí činnost ČSTKD,
  3. spolupracovat s orgány státní správy, ČOV, ČUBU, ČUS a jinými právními subjekty.
 1. Prezident ČSTKD má právo v období mezi valnými hromadami jmenovat i odvolat viceprezidenta ČSTKD z členů výkonného výboru ČSTKD
 1. Právní úkony ČSTKD, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje prezident ČSTKD samostatně.
 1. V případě nemožnosti výkonu funkce prezidenta ČSTKD (např. pro delší onemocnění) nebo z důvodů odstoupení z této funkce, rozhodnou členové výkonného výboru ČSTKD o pověření jednoho z nich prozatímním výkonem funkce prezidenta do nejbližšího zasedání valné hromady ČSTKD.

 

§ 9
Výkonný výbor ČSTKD

 

 1. Výkonný výbor ČSTKD (možno též používat zkratku „VV ČSTKD") je statutárním orgán pro zabezpečení činnosti ČSTKD v období mezi zasedáními valné hromady, řídí ČSTKD s výjimkou bodů, které jsou ve výlučné pravomoci VH. Provádí výklad směrnic, předpisů a stanov ČSTKD. VV ČSTKD má pravomoc normotvornou a rozhodovací.
 1. Výkonný výbor ČSTKD tvoří prezident a minimálně tři další členové řádně zvolení valnou hromadou.
 1. Členy výkonného výboru volí valná hromada ČSTKD.
 1. Zvolením výkonného výboru je povinen VV ustanovit komise rozhodčích ČSTKD, trenérsko-metodická komise ČSTKD a radu reprezentace.
 1. Členové VV jsou za svou činnost zodpovědní valné hromadě ČSTKD a prezidentovi ČSTKD.
 1. Výkonný výbor se řídí stanovami ČSTKD a usneseními valné hromady ČSTKD. Konkrétní činnost, pravomoci jednotlivých členů a jejich zodpovědnost se mohou dále upravit organizačním řádem ČSTKD, předpisy a směrnicemi, které však nesmějí být v rozporu se stanovami ČSTKD, usneseními valné hromady ČSTKD a obecně závaznými právními předpisy.
 1. Funkční období VV ČSTKD je čtyřleté.
 1. Výkonný výbor ČSTKD je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina. Schvalování usnesení, předpisů a směrnic je nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta ČSTKD.
 1. Z jednání VV ČSTKD musí být pořízen zápis, který musí obsahovat soupis projednávaných otázek a všech přijatých usnesení, směrnic a předpisů.
 1. VV bude informovat o své činnosti své členy prostřednictvím webových stránek.
 1. Jednání VV ČSTKD svolává prezident ČSTKD podle potřeby, minimálně však 4krát za rok
 1. Jednání VV se mohou zúčastnit bez hlasu rozhodujícího předseda kontrolní komise ČSTKD a další výkonným výborem ČSTKD přizvaní hosté.
 1. Výkonný výbor ČSTKD ustavuje podle potřeby a v rámci vlastní koncepce odborné komise ČSTKD.
 1. Výkonný výbor ČSTKD schvaluje rozpočet na každý kalendářní rok.
 1. Výkonný výbor ČSTKD může v případě porušení stanov, usnesení valné hromady, organizačního řádu, předpisů a směrnic ČSTKD na návrh disciplinární komise ČSTKD pozastavit členství v ČSTKD a to až do nejbližší valné hromady ČSTKD.

 

§ 10
Kontrolní komise ČSTKD

 

 1. Kontrolní komise je min. tříčlenná, volí ji valná hromada ČSTKD na dobu 4 let.
 2. Předsedu kontrolní komise ČSTKD zvolí VH ČSTKD. Činnost kontrolní komise ČSTKD se řídí pracovním řádem, který si sama zvolí.
 3. Člen kontrolní komise ČSTKD nemůže být členem výkonného výboru ČSTKD.
 4. Úkolem kontrolní komise je:
  1. prověřovat, zda činnost presidenta ČSTKD, VV ČSTKD jakož i dalších orgánů, komisí a členů je v souladu se stanovami ČSTKD, přijatými usneseními valné hromady ČSTKD a platnými řády, předpisy a směrnicemi ČSTKD,
  2. kontrola hospodaření ČSTKD,
  3. provádět kontrolu, zda jsou VV ČSTKD schválená usnesení, řády, předpisy a směrnice v souladu se stanovami ČSTKD, usnesením valné hromady ČSTKD a obecně závaznými právními předpisy.
 5. Povinností předsedy kontrolní komise ČSTKD je vypracovat na zasedání valné hromady ČSTKD zprávu kontrolní komise ČSTKD.
 6. Kontrolní komise ČSTKD v případě potřeby může požádat presidenta ČSTKD o svolání mimořádné valné hromady ČSTKD. V případě nevyhovění ji může svolat sama.

 

§ 11
Disciplinární komise  ČSTKD

 

 1. Disciplinární komise je min. tříčlenná, volí ji valná hromada ČSTKD na dobu 4 let.
 2. Předsedu disciplinární komise ČSTKD zvolí VH ČSTKD. Činnost disciplinární komise ČSTKD se řídí disciplinárním řádem, schváleném VH ČSTKD.
 3. Člen disciplinární komise ČSTKD nemůže být členem výkonného výboru ČSTKD.
 4. Disciplinární komise ČSTKD je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Z jednání komise se pořizuje zápis, který obsahuje soupis projednávaných bodů a přijatá usnesení. Usnesení komise se přijímají nadpoloviční většinou přítomných hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 5. Povinností předsedy disciplinární komise ČSTKD je informovat o činnosti disciplinární komise výkonný výbor a vypracovat na zasedání valné hromady ČSTKD zprávu disciplinární komise ČSTKD.

 

§ 12
Hospodaření ČSTKD

 

 1. Za hospodaření ČSTKD odpovídá prezident ČSTKD a VV ČSTKD.
 2. Prezident ČSTKD je povinen na jednání řádné valné hromady ČSTKD předkládat zprávu o hospodaření ČSTKD za uplynulé období.
 3. Možné zdroje majetku a finančních zdrojů ČSTKD jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dotace a příspěvky,
  3. příjmy z vlastní hospodářské činnosti ČSTKD
  4. dary a dotace sponzorů
  5. licenční poplatky
  6. správní poplatky a peněžité pokuty
  7. ostatní.
 1. Prodej či jiné zcizení nemovitého majetku ČSTKD může nastat pouze po jeho schválení valnou hromadou ČSTKD (netýká se provádění vyřazování majetku z evidence v souladu s prováděním řádné inventury majetku).

 

§ 13
Zastupování ČSTKD navenek

 

Zastupovat ČSTKD navenek, jednat a činit právní úkony jeho jménem je oprávněn prezident ČSTKD nebo v jeho dlouhodobé nepřítomnosti viceprezident nebo jiný prezidentem pověřený člen výkonného výboru ČSTKD.

 

§ 14
Závěrečná ustanovení

 

 1. O zániku ČSTKD rozhoduje valná hromada ČSTKD 3/4 většinou přítomných zástupců. Valná hromada rozhoduje rovněž o majetkovém vyrovnání (tento bod patří do výlučné pravomoci VH).
 1. Stanovy byly schváleny valnou hromadou ČSTKD dne 22.6.2018 a nabývají platnosti dnem jejich registrace u Městského soudu v Praze. Registrací těchto stanov pozbývají platnosti stanovy ze dne 8.11.2015.

Soubory ke stažení

clanky8034/2019-06-10_stanovy_ceskeho_svazu_taekwondo.pdf305 kB2019-06-10_stanovy_ceskeho_svazu_taekwondo.pdfVloženo: 26. 08. 2021, 20:51h