Oficiální portal Českého svazu taekwondo

24.StředaÚnor

Hlasování mimo zasedání valné hromady ČSTKD formou per rollam

Hlasování mimo zasedání valné hromady ČSTKD formou per rollam

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

v návaznosti na zasedání Výkonného výboru ČSTKD dne 07. 02. 2021 a vzhledem k přetrvávající nemožnosti svolání řádného zasedání valné hromady, jakožto nejvyššího orgánu ČSTKD, z důvodu trvající epidemie koronaviru SARS CoV-2 a státem vyhlášených mimořádných protiepidemických opatření, kdy není možné uskutečnit řádné zasedání volební valné hromady, které mělo proběhnout 14. 02. 2021 a na němž mělo dojít k volbě předsedy ČSTKD, členů Výkonného výboru, členů Kontrolní komise a členů Disciplninární komise (dále jen „Volby do orgánů ČSTKD“ nebo „volby“) svolávám volby do orgánů ČSTKD v novém termínu.

 

Z těchto důvodů, vyhlašuji jako statutární orgán ČSTKD, v souladu s usnesením VV ČSTKD ze dne 07. 02. 2021 a podle § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex COVID“) a v souladu s § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník toto hlasování mimo zasedání valné hromady ČSTKD formou per rollam, jehož předmětem jsou rozhodnutí upravující provedení předmětných voleb.

 

V příloze tohoto dopisu Vám zasílám návrh Jednacího a Volebního řádu Českého svazu taekwondo, z.s. pro volby do orgánů ČSTKD dne 26. 02. 2021 konané mimo zasedání valné hromady ČSTKD.

V případě Vašeho souhlasu se volby do orgánů ČSTKD uskuteční dne 26. 02. 2021 v čase 12:00 – 17:00 v sídle ČSTKD na adrese Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6.

 

Jednotlivé podkladové materiály zaslány na registrovaný e-mail TJ/SK, případně je lze nalézt v sekci INTRANET - Valné hromady - Podkladový materiál

 

V Praze dne 08.02.2021