Oficiální portal Českého svazu Taekwondo WT

Stanovy Českého svazu Taekwondo WTF

I. Základní ustanovení Český svaz Taekwondo WTF (dále jen ”svaz”) je občanským sdružením ve smyslu zákona c.83/1990 Sb. O občanských ...

I. Základní ustanovení

 1. Český svaz Taekwondo WTF (dále jen ”svaz”) je občanským sdružením ve smyslu zákona c.83/1990 Sb. O občanských sdruženích v platném znění.
 2. Svaz je samostatným právním subjektem.
 3. Kolektivními členy jsou občanská sdružení s vlastní právní subjektivitou.
 4. Sídlem svazu je Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, 160 17.
 5. Oblastí působnosti svazu je území České republiky.

II. Předmět a cíl činnosti svazu

Předmětem činnosti svazu je organizování, rozvoj a propagace taekwondo, jako bojového umění a sportu, s důrazem na výchovu členské základny v duchu etiky taekwondo. Svaz projednává společné záležitosti svých členů a v těchto věcech je jejich představitelem. Chrání a prosazuje jejich zájmy.

V zájmu koordinovaného postupu, zejména pri řešení otázek společného zájmu, spolupracuje s ostatními občanskými sdruženími a jinými právními subjekty i jednotlivci. Svaz zastupuje své členy v příslušných tělovýchovných sdruženích, mezinárodních organizacích, propaguje a přenáší takto získané informace a zkušenosti.

Cílem činnosti svazu je:

 • rozvoj tělovýchovy a sportu mládeže v České republice,
 • začlenění svazu do vyšší národní i mezinárodní organizační struktury pro Taekwondo WTF a další sportovní odvětví,
 • pořádání a zajištování sportovních soutěží svazu,
 • funkce sdružovací, informační, koncepční, koordinační, metodická, vzdělávací a reprezentační,
 • vlastní hospodářskou činností vytvářet finanční prostředky pro činnost svazu a v něm sdružené regionální svazy.

III. Vznik členství

 1. Členství ve svazu je dobrovolné. Členem se mohou stát:

  • fyzické osoby, obcansky bezúhonné s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ceské republice,
  • právnické osoby se sídlem na území Ceské republiky
 2. Členství fyzické osoby ve svazu se zakládá vznikem individuálního (oddílového - klubového) členství takové osoby v telovýchovné jednote nebo sportovního klubu (dále jen ”TJ/SK”), která je sdružena ve svazu nebo v okamžiku prijetí takové TJ/SK za člena svazu.
 3. Dokladem o členství jednotlivce ve svazu je jeho členský prukaz nebo doklad - smlouva s pridruženým svazem (regionální svazy).
 4. Každá TJ/SK sdružená ve svazu je povinna vést verohodnou a prokazatelnou evidenci svých členu - fyzických osob a poskytovat o tom orgánum svazu na jejich výzvu príslušná statistická šetrení a to pod hrozbou ztráty finanční podpory jejich činnosti ze zdroju svazu.
 5. Bližší podrobnosti související s evidencí a sberem informací apod. stanovuje výkonný výbor svazu.
 6. Pri prijetí právnické osoby za člena svazu se k prihlášce za člena pripojuje i smlouva mezi svazem a žadatelem, kterou se vymezí bližší podmínky spolupráce, zejména otázky prenesení rozhodnutí orgánu svazu na členy žadatele o členství.
 7. Nové členy prijímá Výkonný výbor na svém rádném zasedání na základe písemné prihlášky.

IV. Zánik členství

 1. Členství fyzické osoby zaniká:

  • dobrovolným vystoupením,
  • úmrtím člena
 2. Členství právnické osoby zaniká:

  • zánikem právnické osoby,
  • dohodou s právnickou osobou o ukoncení členství; soucástí dohody o ukoncení členství je i dohoda o vyporádání majetkových a jiných právních vztahu.
 3. Vyloučením:

  • za porušení stanov,
  • za soustavné hrubé porušování etiky taekwondo ( dle disciplinárního rádu ),
  • za soustavné neplnení členských povinností,
  • na základe necestného jednání zamereného proti svazu.

O vyloucení rozhoduje valná hromada svazu na doporucení disciplinární komise. Vyloucení musí být adresátu odesláno vždy písemne do 14 dnu od data rozhodnutí a dáno na vedomí ostatním členum svazu. Vyloucení musí obsahovat vecné zduvodnení.

V. Práva a povinnosti členů

 1. Členové svazu mají stejná práva a povinnosti pokud stanovy neurcují jinak.
 2. Členové svazu mají právo:

  • zúcastnit se jednání a rozhodování valné hromady a volit orgány svazu,
  • být voleni do orgánu svazu,
  • predkládat svazu svoje podnety, pripomínky a návrhy a být o jejich vyrízení informováni,
  • využívat výhod vyplývajících z členství ve svazu,
  • zúcastnovat se sportovních i spolecenských akcí porádaných svazem a jeho členy,
  • podílet se na činnosti komisí svazu.
 3. Členové svazu jsou povinni:

  • dodržovat stanovy svazu,
  • hájit a prosazovat zájmy svazu, respektovat pokyny a predpisy svazových orgánu,
  • rádne platit členské příspěvky stanovené valnou hromadou,
  • poskytovat pro činnost svazu nezbytné údaje a informace.

VI. Orgány

 1. Orgány svazu jsou:

  • valná hromada
  • prezident
  • výkonný výbor
  • revizní komise
  • disciplinární komise
 2. K plnení svých úkolu mohou orgány svazu zrizovat další, docasné pomocné orgány (rady a odborné komise).
 3. Všechny orgány svazu dodržují pri jednání zásady tolerance, porozumení svornosti a usilují o shodu.

VII. Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada. Projednává a rozhoduje záležitosti uvedené ve stanovách, poprípade další záležitosti, které si k projednání ci rozhodování sama vyhradí.
 2. Valné hromady jsou:

  • rádné, které svolává prezident svazu jednou rocne,
  • mimorádné, které svolává prezident svazu nebo výkonný výbor v prípade potreby, nebo na základe písemné žádosti revizní komise, nebo písemné žádosti 1/3 členu svazu. V žádosti musí být uvedeny duvody svolání. Mimorádná valná hromada musí být svolána nejpozdeji do dvou mesícu od dorucení žádosti.
 3. Valnou hromadu tvoří :

  • delegáti TJ/SK sdružených ve svazu. Každý člen svazu je oprávnen vyslat na jednání valné hromady jednoho svého delegáta, který má jeden rozhodující hlas,
  • valná hromada rozhoduje i o úcasti jiných osob (hosté) na jejím jednání bez hlasovacího práva.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li prítomna 2/3 vetšina delegátu. Jestliže se do 30 minut od oficiálního zacátku valné hromady nesejde 2/3 vetšina delegátu, je valná hromada usnášeníschopná v aktuálním poctu. Usnesení je prijato, hlasuje-li pro nej nadpolovicní vetšina prítomných delegátu.
 5. Svolání valné hromady vyhlašuje prezident svazu nejméne 6 týdnu predem. Pozvánka s uvedením místa a doby konání a program valné hromady musí být zaslány členum svazu nejpozdeji 15 dnu predem.
 6. Valná hromada :

  • schvaluje stanovy svazu, jejich zmeny a doplnky,
  • volí a odvolává prezidenta, členy výkonného výboru, členy revizní komise a členy disciplinární komise.
  • projednává a schvaluje zprávu o činnosti svazu za uplynulé období, jejíž soucástí je zpráva o činnosti výkonného výboru,
  • projednává a schvaluje zprávu o činnosti revizní komise a disciplinární komise,
  • projednává a schvaluje zprávu o hospodarení svazu,
  • urcuje výši príspevku,
  • schvaluje plán činnosti a rozpocet na další období,
  • rozhoduje o zániku členství dle hlavy IV.,
  • rozhoduje o zániku svazu a následném majetkovém vyporádání.

VIII. Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor svazu je orgán pro zabezpečení činnosti svazu v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Výkonný výbor svazu tvoří prezident a minimálně tři další členové řádně zvolení valnou hromadou.
 3. Jednání výkonného výboru se může zúčastnit zástupce revizní komise (bez hlasovacího práva).
 4. Výkonný výbor na svém prvním zasedání volí dva viceprezidenty z řad členů výkonného výboru.
 5. Výkonný výbor svazu je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Z jednání se pořizuje zápis, který obsahuje soupis projednávaných bodů a přijatá usnesení. Usnesení výboru se přijímají nadpoloviční většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
 6. Výkonný výbor svazu svolává prezident svazu nejméně jednou za tři měsíce.
 7. Výkonný výbor svazu ustavuje podle potřeby a v rámci vlastní kompetence odborné komise svazu.
 8. Volební období výkonného výboru jsou čtyři roky. 

IX. Prezident

 1. Prezident je nejvyšším představitelem a statutárním zástupcem svazu.
 2. Prezident odpovídá společně s výkonným výborem za celkovou činnost svazu a reprezentaci České republiky. Zastupuje zájmy svazu ve světových a evropských organizacích (WTF, ETU) a při jednání se státními orgány, institucemi a s jinými právními subjekty.
 3. Prezidenta zastupuje viceprezident, případně další funkcionář výkonného výboru jmenovaný výkonným výborem a pověřený prezidentem.
 4. Prezident odpovídá za svoji činnost valné hromadě.
 5. Funkční období prezidenta je čtyři roky a může být do této funkce volen opětovně

X. Revizní komise

 1. Revizní komise je tríčlenná a volí ze svého stredu předsedu.
 2. předseda komise, prípadne poverený zástupce, se muže úcastnit jednání výkonného výboru svazu.
 3. Člen revizní komise nemuže být členem výkonného výboru svazu.
 4. Revizní komise provádí kontrolu činnosti a hospodarení výkonného výboru, vcetne všech odborných komisí, má právo provádet kontroly i regionálních svazu. Nezasahuje však do pravomocí orgánu a ani je nenahrazuje.
 5. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li prítomna nadpolovicní vetšina členu. Z jednání komise se porizuje zápis, který obsahuje soupis projednávaných bodu a přijatá usnesení. Usnesení komise se přijímají nadpoloviční většinou přítomných hlasů, v prípade rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedy.
 6. Revizní komise informuje o své činnosti výkonný výbor a podává zprávu valné hromadě.
 7. Volební období komise jsou čtyři roky.

XI. Disciplinární komise

 1. Disciplinární komise je tríčlenná a volí ze svého středu předsedu.
 2. Člen disciplinární komise nemuže být členem výkonného výboru svazu.
 3. Disciplinární komise je usnášeníschopná, je-li prítomna nadpolovicní vetšina členu. Z jednání komise se pořizuje zápis, který obsahuje soupis projednávaných bodů a prijatá usnesení. Usnesení komise se prijímají nadpolovicní vetšinou prítomných hlasu, v prípade rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedy.
 4. Disciplinární komise informuje o své činnosti výkonný výbor a podává zprávu valné hromadě.
 5. Volební období komise jsou čtyři roky.
 6. Pravomoc a další organizacní a jiné otázky, spadající do pusobnosti disciplinární komise, jsou stanoveny disciplinárním řádem, který schvaluje valná hromada.

XII. Hospodaření svazu

 1. Majetek svazu tvorí hmotný majetek, pohledávky a ostatní majetková práva.
 2. Možné zdroje majetku a finančních zdroju svazu jsou zejména:

  • členské příspěvky,
  • dotace,
  • státní príspevek na vrcholový sport a talentovanou mládež,
  • príjmy z vlastní podnikatelské činnosti svazu,
  • dary a dotace sponzoru, dedictví,
  • náhrady za televizní prenosy ze stretnutí a soutěží,
  • príjmy ze soutěží reprezentacních družstev,
  • správní poplatky a penežité pokuty.
 3. Hospodaření svazu se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou.
 4. Pravidla pro stanovení poplatku, postihu a odvodu stanoví zvláštní předpis, který schvaluje výkonný výbor a potvrzuje nejbližší valná hromada.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Členství TJ, SK a jednotlivců v Taekwondo WTF se přijetím těchto stanov nemění. Smlouvy uzavřené s Taekwondo WTF zůstávají nadále v platnosti.
 2. O zániku svazu rozhoduje valná hromada 2/3 většinou přítomných delegátů. Valná hromada též rozhoduje o majetkoprávním vyrovnání.
 3. Stanovy byly přijaty valnou hromadu dne 27.2.2005 a nabývají platnosti dnem, kdy budou vzaty na vědomí příslušným orgánem státní správy. Tímto se zároveň ruší stanovy registrované dne 15.3.2002.